Stichting

 1. Naam van de instelling:
  • Stichting Michiel Adriaenszn de Ruyter
 2. RSIN of fiscaal nummer:
  • 805274224
 3. Contactgegevens van de instelling:
  • Postadres: Cederstraat 26, 1971KC IJmuiden
  • E-mailadres: stichting@de-ruyter.nl
  • Telefoonnummer: 0643173929
 4. Duidelijke beschrijving van de doelstelling:
  • Bij Scoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter streven we ernaar jongeren te inspireren tot persoonlijke ontwikkeling, teamwork en avontuur. Ons doel is een positieve en stimulerende omgeving te bieden waarin jeugdleden essentiële levensvaardigheden verwerven, zoals leiderschap, samenwerking en respect voor de natuur. Door middel van uitdagende activiteiten en een ondersteunende gemeenschap willen we bijdragen aan de groei van zelfbewuste, verantwoordelijke en veerkrachtige individuen.
 5. Hoofdlijnen van het beleidsplan:
  • Het beleidsplan, geldig voor de periode 2023, richt zich op de profilering van de groep en de inrichting van de ligplaats. Het doel is het vaststellen van een koers voor groepsactiviteiten. Bestuurlijke voornemens omvatten het realiseren van een goede locatie-inrichting, het beschikbaar stellen van middelen, profilering, deskundigheidsbevordering, en het vergroten van het ledenaantal.
  • De organisatiestructuur omvat een groepsraad en een groepsbestuur, met verschillende speltakken zoals waterwelpen, zeeverkenners, wilde vaart, loodsen, en technische hulptroepen. De groep streeft naar een plezierige vrijetijdsbesteding en persoonlijkheidsvorming voor de jeugd.
  • De huidige bezetting van speltakken, het spelaanbod, en toekomstige wensen worden beschreven, evenals de infrastructuur, inclusief ligplaats en blokhut. Financiën richten zich op dekking van exploitatiekosten via contributies, subsidies, verhuur, en acties, terwijl investeringen worden gefinancierd door donaties en sponsoring.
  • De tekst behandelt ook het onderhoud van materieel zoals het wachtschip “Goede Verwachting”, de sleper “Joker”, vletten, tenten, en pioniermateriaal. Tot slot, er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen in inkomsten, uitgaven, en de noodzaak van werving voor de bebouwing van de ligplaats.
 6. Functies en namen van de bestuurders:
  • Voorzitter: Jord Eijs
  • Secretaris: Robertus Huiberts
  • Penningmeester: Aad Klaver
  • Algemeen bestuurder: Wout Massee
  • Algemeen bestuurder: Sander Buitenhuis
 7. Beloningsbeleid:
  • Doelstelling: Het beloningsbeleid van de scoutinggroep heeft als doel de erkenning en waardering van de inzet en prestaties van vrijwilligers binnen de organisatie te bevorderen. Het stimuleren van positief gedrag en bijdragen aan een positieve groepscultuur zijn kernaspecten van dit beleid.
  • Toekenningsprocedure:
  • Beloningen worden toegekend op basis van nominaties door medevrijwilligers, groepsleiding, of het groepsbestuur.
  • Een beloningscommissie, bestaande uit leden van het groepsbestuur, beoordeelt de nominaties en beslist over de toekenning van beloningen.
  • Beslissingen worden transparant gecommuniceerd aan de betrokken vrijwilligers.
  • Beloningscultuur:
  • Er wordt gestreefd naar een cultuur waarin waardering en erkenning spontaan en op regelmatige basis worden geuit.
  • Beloningen zijn bedoeld als positieve stimulans en worden niet beschouwd als een financiële vergoeding.
  • Dit beloningsbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast om te blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de vrijwilligers binnen Scoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  • In het afgelopen jaar heeft Scoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter met enthousiasme en toewijding diverse activiteiten ontplooid om de persoonlijke ontwikkeling van haar leden te bevorderen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en initiatieven:
  • Kampen en Avonturen:
   • Het jaar begon met een succesvol winterkamp, waar de leden werden uitgedaagd met avontuurlijke activiteiten en teambuilding.
   • Zomerkampen waren hoogtepunten, met uitdagende hikes, kampeerervaringen en educatieve programma’s.
  • Trainingsprogramma’s:
   • Voortzetting van het leiderschapsontwikkelingsprogramma voor oudere leden, gericht op het aanleren van leiderschapsvaardigheden en verantwoordelijkheidszin.
  • Bijdrage aan Evenementen:
   • De scoutinggroep droeg bij aan lokale evenementen en vieringen door het organiseren van activiteiten en het leveren van vrijwilligers.
  • Digitale Initiatieven:
   • Inzet van digitale platforms voor virtuele bijeenkomsten en trainingen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen tijdens uitdagende omstandigheden.
  • Scoutingspellen en Competities:
   • Deelname aan diverse scoutingspellen en competities op regionaal niveau, waarbij de nadruk lag op teamwork en sportiviteit.
  • Groepsuitbreiding:
   • Succesvolle werving van nieuwe leden en leidinggevenden, waardoor de groep kon groeien en diversifiëren.
  • Dit verslag geeft een glimp van de dynamische en betrokken sfeer binnen Scoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter gedurende het afgelopen jaar. De inzet van leden, leidinggevenden en vrijwilligers heeft bijgedragen aan een succesvolle voortzetting van onze missie om jongeren te stimuleren tot zelfstandige, verantwoordelijke en actieve burgers. We kijken uit naar een even vruchtbaar en avontuurlijk jaar in de toekomst.
 9. Financiële verantwoording:
  • Inkomsten:
  • Contributies: De bijdragen van onze leden vormen een essentieel onderdeel van onze financiële basis. In 2023 hebben we een stabiele stroom van contributies ontvangen, die direct is aangewend voor de financiering van onze activiteiten en faciliteiten.
  • Sponsoring en Donaties: We zijn dankbaar voor de voortdurende steun van lokale bedrijven en individuen. Sponsoring en donaties hebben ons in staat gesteld om extra middelen te verwerven voor specifieke projecten en evenementen.
  • Uitgaven:
  • Programmakosten: Het merendeel van onze uitgaven is toegewijd aan het organiseren van diverse scoutingactiviteiten, kampen en trainingen. Deze kosten omvatten materiaal, transport en accommodatie.
  • Onderhoud en Faciliteiten: Een deel van het budget is besteed aan het onderhouden van onze scoutinglocatie en het verbeteren van faciliteiten voor een optimale ervaring voor onze leden.
  • Leiderschapstraining: Investeringen in de ontwikkeling van onze leiders zijn van vitaal belang. Hierbij gaat het om trainingen, workshops en educatieve programma’s.
  • Toekomstige Doelen:
  • Uitbreiding en Diversificatie: We streven ernaar onze scoutinggroep verder uit te breiden en te diversifiëren, zodat we nog meer jongeren de kans kunnen bieden deel te nemen aan onze activiteiten.
  • Duurzaamheid: Het implementeren van duurzame praktijken en milieubewuste initiatieven is een focuspunt voor de toekomst.
  • Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van Scoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter in 2023. Samen bouwen we aan een betrouwbare en inspirerende omgeving voor de jeugd.